Polityka prywatności

Zezwalam spółce Euroterm Techniki Klejenia Sp.z o.o, Sp.k. na przetwarzanie wskazanych przeze mnie danych osobowych w celu udzielenia mi odpowiedzi na treść wpisaną w polu „Treść
wiadomości”, w tym także przesłania mi jednorazowej oferty marketingowej zgodnie z Polityką prywatności. Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.euroterm.com.pl

 

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla Euroterm Techniki Klejenia Sp.z o.o, Sp.k. szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.euroterm.com.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Euroterm Techniki Klejenia Sp. z o.o, Sp.k. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawachi obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu
www.euroterm.com.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.euroterm.com.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.euroterm.com.pl jest Euroterm Techniki Klejenia Sp. z o.o, Sp.k., 86-050 Solec Kujawski, ul. Paryska 4, 5542904611 (dalej jako „Administrator”)

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.euroterm.com.pl jest Euroterm Techniki Klejenia Sp. z o.o, Sp.k., 86-050 Solec Kujawski, ul. Paryska 4, 5542904611 (dalej jako „Administrator”).

 1. ZGODA UŻYTKOWNIKA
  Korzystanie z Serwisu www.euroterm.com.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez
  niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane do oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
  celami; pozostają merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

  W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach stosuje profilowanie, wykorzystując automatyczne przetwarzanie danych gromadzonych za
  pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Podejmowane działania, w tym profilowanie, nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec
  Użytkownika ani nie wywołują żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w punkcie VI niniejszej Polityki prywatności.

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), w tym
  podejmujących aktywność na tychże profilach. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych – w tym promowania marki Administratora, jego
  aktywności, usług, produktów – oraz na potrzeby budowania i utrzymania komunikacji, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

  W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, Administrator poinformuje o aktualizacjach Użytkownika, który będzie mógł w terminie wskazanym przez
  Administratora sprzeciwić się modyfikacjom w Polityce Prywatności, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
   Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem
   Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego
   w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.
   Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.
  2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
   Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące
   Użytkownika:
   1) Imię i nazwisko;
   2) Adres e-mail;
   3) Numer telefonu;
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy
  od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności.
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  1. Komunikacji z Użytkownikiem.
   Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje
  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.
   Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną
  3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.
   Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.
  4. Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu
   na newsletter Administratora.

   Celem korzystania przez Administratora z danych osobowych Użytkownika udostępnionych w ramach formularza zapisu na newsletter Administratora udostępnionego w Serwisie jest informowanie Użytkownika drogą elektroniczną (e-mailowo) o nowych produktach, usługach, promocjach lub wydarzeniach Administratora lub jego partnerów. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:
   1. w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, usługi kontaktu z Administratorem przy pomocy formularza kontaktowego,
   2. w celu realizacji wszelkich innych umów zawieranych między Administratorem a Użytkownikiem w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, a także poza Serwisem w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora,

    przy czym:
    -przetwarzanie danych, obejmuje zarówno podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak i wykonanie umowy i odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów;

    – podanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją niepodania obligatoryjnie wymaganych danych jest niezawarcie umowy lub co najmniej brak możliwości jej wykonania za który Administrator nie ponosi odpowiedzialności

    w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   3. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   4. zabezpieczenie roszczeń,
   5. obsługa żądań lub udzielanie odpowiedzi na pytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego;
   6. prowadzenie kierowanej do Administratora korespondencji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą,
   7. archiwizacja ofert składanych przez Administratora, jak i korespondencji z udziałem Administratora (jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przez Administratora z Użytkownikiem);
   8. wewnętrzne cele administracyjne realizowane w ramach przedsiębiorstw powiązanych z Administratorem;
   9. prowadzenie analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług,
   10. organizowanie i przeprowadzanie konkursów
   11. promowanie marki w ramach portali społecznościowych,
   12. dostosowywanie zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizowanie korzystania ze stron Serwisu;
   13. prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu,
   14. śledzenie ruchu w ramach strony Serwisu,
   15. powyższe również z wykorzystaniem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii;
   16. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem, firmom windykacyjnym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.
 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Prawa Użytkownika
   Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych:
   1. do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
   2. żądania od Administratora usunięcia danych;
   3.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
   4. do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
   7. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli w ocenie Użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO (w Polsce od 25.05.2018 roku funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

   W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych:
   rodo@euroterm.com.pl .
   Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku poinformuje Użytkownika o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie konieczności Administrator poinformuje Użytkownika o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi, z podaniem przyczyny przedłużenia terminu. Odpowiedź na wniosek będzie zrealizowana przy pomocy takiego sposobu komunikacji, jaki został wykorzystany do złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego na piśmie odpowiedź może – na żądanie Użytkownika – zostać wysłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. PLIKI COOKIES
  Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu,
   a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu
   i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury
   i zawartości;
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie
   dostosowanych do jego preferencji.

   Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Ma
   to na celu głównie: ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu,
   dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja
   podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz
   prowadzenie przez Administratora działań marketingowych

  W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

  Administrator informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

  Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.

  Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

  Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki
  internetowej.

 7. INNE WAŻNE INFORMACJE
  1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

   Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

   Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

   Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jej pełnej treści w Serwisie, ze wskazaniem daty zamieszczenia. Polityka prywatności może ulec zmianie, w szczególności aktualizacji. Wszelkie zmiany Polityki prywatności, w tym jej aktualizacje, będą publikowane w ramach Serwisu ze wskazaniem daty zamieszczenia. Zmieniona Polityka prywatności obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie.
  2. Przechowywanie danych osobowych

   Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) oraz zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do
   niego.

   Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego.

   Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

   Dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec
   takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
   dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

   Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe takiej osoby – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem – nie będą więcej
   przetwarzane do celów marketingowych.
  3. Zmiany Polityki prywatności

   W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
  4. Informacje kontaktowe

   W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Euroterm Techniki Klejenia Sp.z o.o, Sp.k., 86-050 Solec Kujawski, ul. Paryska 4 z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:
   rodo@euroterm.com.pl .
   Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 86-050 Solec Kujawski, ul. Paryska 4.

Kontakt

Euroterm Techniki Klejenia
Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Paryska 4
86-050 Solec Kujawski

Logotyp