Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

„EUROTERM” TECHNIKI KLEJENIA SP. Z O.O. SP. K.

§1

DEFINICJE:

Przez pojęcia wskazane poniżej, na gruncie niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży rozumieć należy:

 1. Dostawca – „Euroterm” Techniki Klejenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Paryska 4, 86-050 Solec Kujawski, KRS 0000388570.
 2. Towar – kleje, kleje termotopliwe, czyściwa oraz inne wyroby i towary oferowane przez Dostawcę.
 3. Usługi – usługi oferowane przez Dostawcę.
 4. Odbiorca – przedsiębiorca lub konsument zainteresowany nabyciem Towaru lub Usług od Dostawcy.
 5. Strony – Dostawca i Odbiorca, Strona – Dostawca lub Odbiorca.
 6. OWS – niniejsze „Ogólne warunki Sprzedaży „Euroterm” Techniki Klejenia Sp. z o.o. Sp. k.”; udostępnione publicznie przez Dostawcę w sieci internet pod adresem euroterm.com.pl
 7. Oferta – propozycja dla Odbiorcy w przedmiocie zawarcia umowy z Dostawcą, na warunkach w niej określonych, zawierająca co najmniej określenie Towaru lub Usługi, cenę lub wysokość wynagrodzenia Dostawcy (w kwotach netto – bez podatku od towarów i usług), termin realizacji umowy przez Dostawcę oraz warunki płatności.
 8. Zapytanie ofertowe – wystąpienie Odbiorcy dotyczące przedstawienia mu przez Dostawcę Oferty.
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem OWS jest określenie zasad zakupu Towarów lub świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy Stronami, w tym umów sprzedaży, dostawy i o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Postanowienia zawarte w OWS nie znajdują zastosowania, jeżeli w treści Oferty Dostawcy zawarte zostały postanowienia odmienne.
 3. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich Ofert i umów zawieranych przez Dostawcę z Odbiorcą, mają pierwszeństwo przed ewentualnymi wzorcami umownymi Odbiorcy, a Odbiorca ma możliwość zapoznania się z nimi przed zawarciem umowy pod adresem euroterm.com.pl

 

§ 3

OFERTA

 1. Dostawca składa Odbiorcy Ofertę po uprzednim kontakcie przedstawiciela handlowego Dostawcy z Odbiorcą lub na Zapytanie Ofertowe.
 2. Oferta może być przyjęta przez Odbiorcę jedynie bez zastrzeżeń. Dokonanie w Ofercie jakichkolwiek zmian lub uzupełnień przez Odbiorcę wymaga wyraźnego i wprost wyrażonego potwierdzenia przez Dostawcę.
 3. Oferta Dostawcy złożona Odbiorcy nie jest wiążąca dla Dostawcy, chyba że w Ofercie postanowiono inaczej.
 4. W przypadku zmian okoliczności, które nastąpiły po złożeniu Oferty, Dostawca jest uprawniony do jej odwołania lub zmiany. Zmiana Oferty traktowana jest jako nowa Oferta.
 5. Wszelkie dane zawarte w Ofercie mają charakter zindywidualizowany wobec Odbiorcy i mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy. Odbiorca nie może ujawniać ich jakimkolwiek podmiotom trzecim, do których Oferta nie jest skierowana przez Dostawcę.

§ 4

ZAMÓWIENIE, ZAWARCIE I WARUNKI UMOWY

 1. Do zawarcia umowy dochodzi:
 • w przypadku przedstawienia Oferty przez Dostawcę – poprzez potwierdzenie przez Dostawcę zamówienia Odbiorcy, zgodnego z Ofertą,
 • w przypadku nieprzedstawienia Oferty przez Dostawcę – poprzez potwierdzenie przez Dostawcę zamówienia Odbiorcy lub realizację zamówienia Odbiorcy; w takim przypadku umowa dochodzi do skutku na warunkach określonych OWS.
 1. Po zawarciu umowy o której mowa w ust. 1, zmiana zamówienia przez Odbiorcę jest bezskuteczna, chyba że Dostawca wyrazi na to nie budzącą wątpliwości zgodę, przynajmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę.
 3. Dostawca uprawniony jest do zmiany terminu realizacji zamówienia, w formie poinformowania Odbiorcy o nowym terminie, najpóźniej dzień przed planowanym terminem.

 

§ 5

DOSTAWA 

 1. Warunki dostawy Towaru określa Oferta. W przypadku, gdy umowa dochodzi do skutku bez uprzedniego złożenia Oferty, warunki dostawy określa potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę.
 2. Jeżeli Oferta nie zawiera w tym względzie stosownych postanowień, koszty dostawy Towaru lub transportu osób i urządzeń koniecznych do świadczenia Usług, ponosi Odbiorca.
 3. Towar dostarczany jest odpowiednio zabezpieczony.
 4. Odbiorca ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru lub wykonanej Usługi z potwierdzonym zamówieniem, w zakresie rodzajowym, ilościowym oraz widocznych wad i uszkodzeń. W przypadku braku zgodności lub wad, Odbiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami § 8. Informacja o wadach musi zostać odnotowana w liście przewozowym lub innym dokumencie towarzyszącym dostawie lub potwierdzającym wykonanie Usługi, zwracanym do Dostawcy, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na wady przez Odbiorcę.

 

§ 6

BRAK MOŻLIWOŚCI DOSTAWY TOWARU LUB ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli dostawa Towaru bądź świadczenie Usług jest niemożliwe lub opóźnione, z przyczyn przez niego niezawinionych. Dostawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Odbiorcy o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy Towaru bądź świadczenia Usług, chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni od ustalonego terminu dostawy Towaru lub wykonania Usług, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, a roszczenia odszkodowawcze są wyłączone.

 § 7

WARUNKI PRZYJĘCIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. W przypadku wykrycia wady ukrytej Towaru lub nienależytego wykonania Usługi, po dokonaniu dostawy Towaru lub odbioru Usługi, Odbiorca ma prawo złożenia reklamacji w terminie3 miesięcy od dnia dostawy Towaru lub odbioru Usługi. Reklamacje należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady lub niezgodności, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wykrycia oraz 3 miesięcy od dnia dostawy. Zgłoszenie wady po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest bezskuteczne i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Odbiorcy.
 2. Odbiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie i wykazanie przechowania Towaru w warunkach zgodnych z opisem w karcie MSDS lub TDS.
 3. W przypadku wad widocznych przy przyjęciu dostawy Towaru lub odbioru Usługi (m.in. uszkodzenia, zamoczenia, niezgodność rodzajowa lub ilościowa Towaru lub Usługi), dla skutecznego złożenia reklamacji konieczne jest dokonanie przez Odbiorę czynności wskazanych w § 5 ust. 4.
 4. W zakresie niezgodności ilościowych, jeżeli Towar został dostarczony w ilości różniącej od ilości zamówionego towaru o nie więcej niż 5%, nie jest możliwe złożenie reklamacji przez Odbiorcę. W takim przypadku podstawą reklamacji ilościowej może być wyłącznie rozbieżność pomiędzy ilością zafakturowaną, a całkowitą ilością dostarczonego Towaru.
 5. Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia następnego po jej zgłoszeniu, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania pełnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odbiorca jest zobowiązany powstrzymać się z wykorzystaniem lub odsprzedażą reklamowanego Towaru oraz korzystania z efektów wykonanych Usług (w przypadku wad jakościowych) oraz umożliwić Dostawcy ich zbadanie w toku postępowania reklamacyjnego.
 7. Dostawca odpowiada za właściwości Towaru odnośnie ich przydatności do określonych zastosowań, tylko po złożeniu przez niego odpowiedniego pisemnego zapewnienia, opartego na szczegółowo wskazanych przez Odbiorcę zastosowaniach.
 8. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jakościowych jest dostawa Towaru lub wykonanie Usługi zgodnych z potwierdzeniem zamówienia. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy nie obejmuje utraconych zysków i jest każdorazowo ograniczona do wartości wadliwego Towaru lub Usługi, którego dotyczy.
 9. W odniesieniu do Odbiorców nie będących konsumentami, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 8

WYSTAWIANIE FAKTUR, TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Do ceny wskazanej w potwierdzeniu zamówienia, na fakturze zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 2. Kwota wynikająca z faktury płatna jest w terminie zgodnym z potwierdzeniem zamówienia, liczonym od daty wystawienia faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności przez Odbiorcę, kolejne dostawy Towaru lub świadczenie Usług może zostać wstrzymane lub ograniczone przez Dostawcę, do momentu otrzymania zaległych płatności. W przypadku, gdy potwierdzenie zamówienia nie zawiera postanowień w zakresie terminu płatności, wiążący jest termin wskazany w fakturze VAT.
 3. Faktury mogą być dostarczone Odbiorcy w formie papierowej lub elektronicznej, na co Odbiorca wyraża zgodę.
 4. Zapłata musi zostać uregulowana przelewem bankowym we wskazanym terminie na fakturze lub gotówką.
 5. Przez datę zapłaty należy rozumieć uznanie rachunku bankowego Dostawcy, wskazanego na fakturze, kwotą środków pieniężnych wpłaconych przez Odbiorcę, nie mniejszą niż wartość należności.
 6. Jeżeli wartość Towaru lub Usługi, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, opiewa na kwotę do 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, płatność powinna nastąpić najpóźniej z chwilą wydania Towaru lub rozpoczęcia wykonania Usługi.
 7. Dostawca jest uprawniony do podjęcia działań dla ubezpieczenia jego należności wynikających z dostaw Towaru lub świadczenia Usługi dla Odbiorcy w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń.
 8. Odbiorca zobowiązuje się, na żądanie zakładu ubezpieczeń, wskazanego w ust. 7, przedłożyć deklaracje PIT lub CIT, bilans lub inne dokumenty, dotyczące jego działalności w terminie 7 dni od doręczenia żądania.

§ 9

OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI

 1. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie zostaną Odbiorcy naliczone odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba, że uzgodniono wyższą stopę odsetek.
 2. Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem wszystkich umów zawartych z Odbiorcą, do momentu zapłaty przez Odbiorcę opóźnionych należności.
 3. Dostawca jest uprawniony, w przypadku zalegania przez Odbiorcę z jakąkolwiek płatnością lub w przypadku uznania, iż zapłata za zamówiony przez odbiorcę Towar może być zagrożona, żądać, według własnego uznania, przedpłaty lub płatności całej ceny nie później, niż w momencie dostawy Towaru Odbiorcy, niezależnie od wcześniejszych uzgodnień co do terminu zapłaty.

 § 10

ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Dostarczony Towar pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu zapłaty całości ceny.
 2. Jeżeli Odbiorca opóźnia się z zapłatą, choćby częściową, o co najmniej 30 dni, Dostawca ma prawo do odbioru Towaru do chwili zapłaty całości ceny, a Odbiorca zobowiązany jest wydać Towar Dostawcy.
 3. W przypadku odbioru Towaru, zgodnie z ust. 2:
  1. Dostawca jest uprawniony do żądania od Odbiorcy zapłaty zryczałtowanych kosztów odbioru Towaru, w wysokości 25% wartości Towaru, powiększonego o podatek od towarów i usług – jeżeli Towar nadaje się do dalszej sprzedaży.
  2. W przypadku, gdy Towar nie jest pełnowartościowy lub nie nadaje się do dalszej sprzedaży lub jedynie częściowo nadaje się do dalszej sprzedaży, bądź też Odbiorca odmówi wydania Towaru Dostawcy lub też jego odebranie nie będzie możliwe (np. wskutek dalszej sprzedaży lub zużycia Towaru), Dostawca uprawniony jest do nałożenia na Odbiorcę kary umownej, w wysokości 50% wartości zamówienia (wraz z podatkiem od towarów i usług). Naliczenie kary umownej nie ma wpływu na wysokość zafakturowanej na podstawie zamówienia należności przysługującej Dostawcy. Dostawca będzie uprawniony do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 11

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Dane osobowe Odbiorcy, będącego osobą fizyczną, lub wspólników Odbiorcy, przetwarzane są wyłącznie w celu:
 2. zapewnienia prawidłowej realizacji zawartych umów lub zawarcia kolejnych umów z Dostawcą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO,
 3. sprawdzenia wiarygodności płatniczej prowadzonych przez Odbiorcę przedsiębiorstw, ich danych finansowych, rejestrowych i organizacyjnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez Dostawcę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 1. Dane osobowe Odbiorcy będą przechowywane przez okres trwania współpracy gospodarczej z Dostawcą oraz przez okres 6 kolejnych lat, następujących po roku, w którym dokonano ostatniej transakcji pomiędzy stronami.
 2. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 3. Dane, w zakresie nieprzekazanym przez Odbiorcę, zostały pozyskane od podmiotów zajmujących się zawodowo pozyskiwaniem informacji i badaniem sytuacji finansowej przedsiębiorców, zgodnie z pkt. 1 lit. b).
 4. Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy gospodarczej stron.
 5. Dane osobowe Odbiorcy nie są przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Podane przez Odbiorcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

 § 12

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy.

 

 

Kontakt

Euroterm Techniki Klejenia
Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Paryska 4
86-050 Solec Kujawski

Logotyp